Verkoops- en Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden voor online bestellingen via de Webshop

  • Duurzame Wijnen verkoopt en levert enkel in België en Nederland via de webshop.
  • Bestellingen vanaf €75 incl. 21% BTW worden gratis geleverd in België en vanaf €115 incl. 21% BTW gratis geleverd in Nederland. Voor bestellingen in België van minder dan €75 wordt een leveringskost van €10 incl. 21% BTW aangerekend. Voor bestellingen in Nederland van minder dan €115 wordt een leveringskost van €15 incl. 21% BTW aangerekend. (Tenzij anders aangegeven, bijvoorbeeld in het geval van een promotie.)
  • Leveringstermijn: wij streven ernaar om bestellingen die geplaatst werden vóór 18u bij u af te leveren binnen de volgende 5 werkdagen. U wordt in elk geval door ons gecontacteerd om af te spreken voor de levering (en de betaling met bankkaart, kredietkaart of contant indien u koos voor betaling bij levering).
  • Indien de nagestreefde leveringstermijn van de volledige bestelling of van bepaalde producten in uw bestelling niet kan worden gerespecteerd wegens overmacht, voorraadproblemen of andere onverwachte verwikkelingen doen wij er alles aan om zo snel mogelijk met u tot een goede oplossing te komen.
  • Retours: geleverde bestellingen worden NIET teruggenomen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Onze wijnboeren zijn allemaal kleinere wijndomeinen. Zij werken bovendien helemaal biologisch en produceren maar een beperkt aantal flessen van elke wijn. We controleren regelmatig de voorraad bij de boeren, maar het kan gebeuren dat een bepaald jaartal niet meer te verkrijgen is. We leveren u dan het eerstvolgende jaartal dat is gebotteld en nog/al verkrijgbaar is.

Door het aanvaarden van de bestelbon en/of factuur, neemt de koper de hierbij vermelde voorwaarden aan. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geleverde goederen eigendom van de verkoper zullen blijven, tot de koopsom door de koper volledig betaald is.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag vermeld op de bestelbon en/of factuur is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het bedrag van de onbetaald gebleven bestelbon en/of factuur, zulks van rechtswege en zonder dat hiertoe enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

Elke vertraging in betaling geeft recht op een intrest van 9% per jaar op de niet betaalde sommen vanaf de vervaldag, onverminderd ons recht vergoeding te eisen voor de reëel geleden schade en gemaakte kosten.

Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke meer, niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoediging verschuldigd is.

De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Zonder bijzondere en geschreven afwijkingen van deze bepalingen hebben deze voorwaarden de voorrang op die van de koper.

Eventuele reclamaties en/of protest van onze facturen dient, om ontvankelijk te zijn, binnen de 8 dagen na ontvangst ervan te geschieden bij aangetekende brief.

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.